Tuesday, May 12, 2009

วิธีการระบุและแก้ไขการเสียหายจาก Winsock2

วิธีการตรวจสอบว่าคีย์ Winsock2 เสียหายหรือไม่

เพื่อตรวจสอบว่าอาการต่างๆ เกิดจากคีย์ Winsock2 หรือไม่ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้