Friday, August 28, 2009

การกำหนดค่า Update ให้กับโปรแกรม Kaspersky Internet Security 2009

เกี่ยวกับการกำหนดค่า Update ให้กับโปรแกรม Kaspesky Internet Security 2009
ถ้าหากต้องการใช้ผ่าน Proxy ดำเนินการดังนี้ครับ