Tuesday, September 01, 2009

วิธีการกำหนดค่า Schedule scan ให้กับ Sophos Antivirus

มีผู้ใช้งานถามมาเกี่ยวกับการกำหนดค่า Schedule scan ให้กับ
Sophos Antivirus ว่าทำไง ก็เลยจัดให้ครับ ง่ายๆ ดำเนินการตามนี้
ได้เลยครับขั้นตอนที่ 1 คลิกขวา ที่ Icon ของโปรแกรม ที่ System tray แล้วคลิกเลือก Open SophosAntivirus


ขั้นตอนที่ 2 ที่หน้าจอของโปรแกรม คลิกเลือก Set up a new scan


ขั้นตอนที่ 3 ที่ช่อง Scan name: ให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการ และ Item to scan: ให้คลิกในส่วนของ Drive หรือ Folder ที่ต้องการให้โปรแกรมทำการ Scanขั้นตอนที่ 4 ให้คลิกที่ Configure this scan
ขั้นตอนที่ 5 จะมีหน้าต่าง Individual scan settings ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Tab Cleanup โดย Click เลือก 4 หัวข้อ คือ Automatically clean up items that contain virus/spyware, Move to: , Move to: และ Automatically clean up adware/PUAs แล้วคลิกเลือก Apply และ OK
ขั้นตอนที่ 6 หลังจาก คลิก OK ตามขั้นตอนที่ 5 แล้วจะกลับมาที่หน้าจอโปรแกรม Sophos Anti-Virus อีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้คลิกเลือกที่ Schedule this scan เพื่อเปิดหน้าต่างกำหนดค่าการตั้งเวลาต่อไป

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากที่คลิก Schedule this scan ตามขั้นตอนที่ 6 มาแล้วจะปรากฏ หน้าต่าง Schedule scan ขึ้นมา ให้เลือกที่ Enable schedule ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อทำการเลือกวัน และ เวลาที่จะให้โปรแกรมทำงานโดยอัตโนมัติ ในส่วนของ Days when the scan will run เป็นการเลือกวันที่ต้องการให้โปรแกรมทำงาน สามารถเลือกได้ตามต้องการ โดยแนะนำให้เลือกทุกวัน และในส่วนของ Time when the scan will run เป็นการกำหนดเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติ ค่าพื้นฐานที่โปรแกรมกำหนดมาจะเป็น 21:00 น. โดยในส่วนนี้ขอให้กำหนดให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่อง เช่น หากเป็นเครื่อง Server แนะนำให้กำหนดเป็นเวลากลางคืน หรือช่วงที่มีผู้ใช้งานน้อยๆ หากเป็นเครื่อง Desktop ทั่วไปแนะนำให้กำหนดเป็น เวลา 12:00 น.

และที่สำคัญจะเป็นการใส่ค่าในช่อง Password: และ Confirm password: โดยค่า User name: นั้นโปรแกรมจะกำหนดเป็น Administrator ของเครื่องอยู่แล้ว ไม่ต้องทำการแก้ไข ให้ใส่ค่า Password: และ Confirm password: เป็นค่าเดียวกับที่ใช้ Log-in เข้าสู่ windows ของเครื่องนั้นๆ
เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กด OK อีกครั้ง เพื่อยืนยันขั้นตอนที่ 8 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 เรียบร้อยแล้วจะกลับมายังหน้าจอโปรแกรม Sophos Anti-Virus อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกค่า เตรียมให้โปรแกรมทำงานตามตารางที่ได้กำหนดไปแล้ว

การตรวจสอบ/ปรับแต่ง การทำงานของ Schedule scan

หลังจากที่ได้กำหนดค่า Schedule scan ตามขั้นตอนต่างๆด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีรายการ schedule scan ปรากฏขึ้นที่ Available scan โดยเราสามารถทำการตรวจสอบการทำงานได้โดยคลิกที่ปุ่ม Summary (อยู่ข้างๆ รายการ Schedule scan ที่เราได้ทำการกำหนดไว้ เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่าง Summary of “ScheduleScan” (เป็นชื่อ ที่เราตั้งไว้) โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
Details
Last run on: จะแสดงวันเวลาครั้งล่าสุดที่โปรแกรมทำงานอัตโนมัติ
Last run status: จะแสดงสถานการณ์ทำงานล่าสุด
Items scanned: จะแสดงจำนวนของรายการที่ถูก scan
Items detected: จะแสดงจำนวนของรายการที่ถูกตรวจพบเป็น Virus/Spy
Items dealt with: จะแสดงจำนวนของรายการที่ถูกดำเนินการ (กรณีที่ cleanup ไม่ได้)
Errors: จะแสดงจำนวนของรายการ error ให้ทราบส่วนการปรับแต่งค่าต่างๆ ของ Schedule นั้นสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Edit ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนได้อีกครั้ง เพื่อการปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องที่ได้ติดตั้งใช้งาน