Tuesday, September 02, 2014

การเพิ่ม สมาชิก ใน KKU Google Group

สำหรับผู้ที่เป็น ผู้จัดการ KKU Google Group

สามารถเพิ่มสมาชิก เข้ามาใน กลุ่มที่ท่านดูแล อยู่ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้